Sepetiniz boş!

Satış Sözleşmesi

Nabco Satış Sözleşmesi
 
MADDE 1 - TARAFLAR

a) www.nabco.com.tr internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Söğüt /Bilecik adresinde mukim NABCO.
b) www.nabco.com.tr internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (Bundan böyle "Üye" olarak anılacaktır).

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU
İş bu Sözleşme’nin konusunu NABCO' nun sahip olduğu www.nabco.com.tr isimli internet alışveriş sitesinden Üyelerin faydalanma şartlarının belirlenmesi teşkil etmektedir.

MADDE 3 - TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
3.1. Üye, www.nabco.com.tr isimli internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin doğru olduğunu, NABCO' nun bu bilgilerin gerçeğe aykırı olarak verilmesi nedeniyle uğrayabileceği tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
3.2. Üye, NABCO tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından NABCO' ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, NABCO' nun söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
3.3. Üye, www.nabco.com.tr internet sitesini kullanırken kanun koyucu tarafından yürürlüğe sokulan ve üyeliği süresince yürürlüğe sokulacak yasal mevzuat hükümlerine tam olarak uymayı ve bunları ihlal etmemeyi peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder. Üyenin bu maddede düzenlenen yükümlülüklere aykırı davranması sebebiyle doğabilecek tüm hukuki ve cezai yükümlülüklerden tamamen ve münhasıran Üye sorumludur.
3.4. Üye, www.nabco.com.tr internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz.  Yine, Üye iş bu üyelik sözleşmesi ile Üye olmak için başvuruda bulunduğu internet sitesinde başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
3.5. www.nabco.com.tr internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar.  Bu görüş ve düşüncelerin NABCO ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur.  Rahatsız edici yazı ve/veya yorumlar, muhataplarınca sales@nabco.com.tr adresine rapor edildiği takdirde NABCO bu yazı ve/veya yorumların Türk Ceza Kanunu ve ilgili diğer kanunlar nezdinde bir ihlal teşkil edip etmediğini değerlendirecektir.  NABCO, bu değerlendirme neticesinde söz konusu yazı/yorumları yayından kaldırma yetkisini haizdir.  NABCO' nun üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
3.6. NABCO, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.nabco.com.tr internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden NABCO' dan herhangi bir tazminat talep etmemeyi peşinen beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.
3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir.  Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.
3.8. İş bu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçları NABCO'e yükletilemez.  Ayrıca; iş bu ihlal nedeniyle, adli mercilere başvuru yapılması halinde, NABCO' nun ihlal sebebiyle yapılacak savunma masrafları ve neticesinde ödenebilecek tazminatı, üyelik sözleşmesine uyulmamasından ötürü Üye'den talep etmek hakkı bulunmaktadır.
3.9. NABCO' nun her zaman tek taraflı olarak gördüğü lüzum üzerine, ayrıca bir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın Üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge, bilgi, yazı ve yorumları silme hakkı vardır.  Üye iş bu yetkiyi NABCO' ya vermekle bu tasarrufu peşinen kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.  Bu durumda, NABCO' nun hiçbir sorumluluğu yoktur.
3.10. www.nabco.com.tr internet sitesi yazılım ve tasarımı NABCO'in fikri mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet haklarını düzenleyen ilgili kanun ve yönetmeliklerle korunmaktadır.  Söz konusu yazılım ve tasarım tamamen veya kısmen Üye veya 3. kişiler tarafından kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.  Yine bu internet sitesinde satışa sunulan tüm ürünler, adı geçen şirketlere ait ticari markalar olup fikri mülkiyet hukuku kapsamında korunmaktadır.
3.11. NABCO tarafından www.nabco.com.tr internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesi, sözleşmelerin kurulduğu yönünde delil teşkil etmesi ve adli mercilerce talep edildiği takdirde talepçi merciye iletilmesine yönelik olarak ve/veya yürürlükte bulunan ve/veya yayınlanacak yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde Üye'nin siteye erişmek için kullandığı internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanıp kayıt altına alınabilir.
3.12. NABCO, kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek ve sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. NABCO, üyenin www.nabco.com.tr internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin ve girdiği sayfaların kaydını saklama hakkını saklı tutar.
3.13. www.nabco.com.tr internet sitesine üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar ve fırsatlar kapsamında NABCO tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, www.nabco.com.tr internet sitesine üye olurken verdiği ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına ve NABCO'in kendisine ait bu bilgileri kullanmasına ve arşivlemesine izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına ve bu verilerin de NABCO tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.
Üye aksini bildirmediği sürece NABCO'in kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve NABCO'i sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Üye, veri paylaşım tercihlerinden bir ya da bir kaçını değiştirmek isterse, bu talebini sales@nabco.com.tr e-posta adresine göndereceği bir mesaj ile yazılı olarak ya da çağrı merkezlerine sözlü olarak yapabilir.

3.14. Üye, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya öteki kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumunda veya www.nabco.com.tr internet sitesinin ve/veya NABCO'in haklarını ve mülkiyetini korumak için gerekli olduğuna kanaat getirdiği hallerde NABCO'in kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple NABCO'den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.15. NABCO, www.nabco.com.tr internet sitesinin virüs ve benzeri kötü amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânları dâhilinde tüm tedbirleri almıştır.  Bunun yanı sıra nihai güvenliğinin sağlanması için Üye'nin kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir.  Bu bağlamda Üye, www.nabco.com.tr internet sitesine girmekle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından yine kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
3.16. NABCO, www.nabco.com.tr internet siitesinin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
3.17. NABCO, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir.  Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
3.18. Taraflar, NABCO'e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesine uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
3.19. NABCO, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin sisteminde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme mesajları gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye iş bu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme mesajlarının cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

Üye, e-posta ve/veya mesaj almaktan vazgeçmek istemesi durumunda bu talebini sales@nabco.com.tr e-posta adresine göndereceği bir mesaj ile yazılı olarak ya da çağrı merkezlerine sözlü olarak yapabilir.

MADDE 4 - SÖZLEŞMENİN FESHİ
İş bu Sözleşme Üyenin üyeliğini iptal etmesi veya NABCO tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. NABCO, Üye'nin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyeliği iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

MADDE 5 - YETKİLİ MAHKEME
İş bu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda Söğüt Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 6 - SÖZLEŞMENİN KURULMASI VE YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ
Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İş bu Sözleşme, Üye'nin üyelik başvurusunda bulunduğu sırada her iki tarafın da elektronik ortamdaki beyanları ve onayıyla kurulmuş ve yürürlülüğe girmiştir.


Nabco - Reklam
Nabco - Ödeme